Kincstári vagyon értékesítése

Kincstári vagyon értékesítése

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: eladó)

nyilvános árverés

keretében értékesít 29 db gépjárművet.

Kikiáltási ár a műszaki szakértő által becsült forgalmi érték. A gépjármű-technikai eszközök darabonként kerülnek árverésre.

Az árverés időpontja: a hirdetmény megjelenését követő 15. napot meghaladóan,

2007. december 19-én 10 óra.

Az árverés helye: a börgöndi volt katonai laktanya hangárjában.

Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az eladó az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:

- személyazonosság igazolása, vagy meghatalmazás bemutatása (2 tanú aláírásával),

- gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása,

- az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása,

- az árverező az ajánlati biztosítékot "bánatpénz"-t a helyszínen befizette (a kikiáltási ár 10%-át) és ezt nyugtával igazolja.

Az árverésen értékesített eszköz a vevő részére történő átadására akkor kerülhet sor, ha a vevő a megvásárolt gépjármű ellenértékét az eladó kihelyezett házi pénztárába a helyszínen befizette. Eladó a gépjárművek esetében az árverés nyertesével azonnal adásvételi szerződést köt.

Az árverezésre került eszköz nem értékesíthető, ha:

- a felajánlott vételár nem érte el a minimum kikiáltási árat,

- az árverési vevő nem fizette ki a teljes vételárat a szerződéskötéskor.

Az árverés érvénytelen, ha nincs vételi ajánlat.

Az eladó fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árverés tárgyát képező eszközök megtekinthetők az árverés napján 8 órától 10 óráig.

Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítást ad: Hamar Sándor r. százados, telefon: (22) 541-600/22-52-es mellék.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

2007. december 18. (kedd) 9 órakor

nyilvános árverésen

értékesíti az alábbi gépjárműveket:

2.táblázat

A kikiáltási ár az áfát tartalmazza.

Az árverésre jelentkezés feltétele:

- az árverési előleg (50 000 Ft) helyszínen történő befizetése,

- magánszemély esetén személyi igazolvány, más személy részére licitálás esetén a jelenlévő nevére szóló meghatalmazás,

- gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a társaság képviseletére jogosult személy jár el, az eljáró személynevére szóló meghatalmazás és 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

A gépjárművek értékesítése a legmagasabb vételárat ígérőnek történik. A nyertes visszalépése esetén az árverés második helyezettjével kötünk szerződést.

A befizetett árverési előleg a nyertes esetében a vételárba beszámításra, a többi árverező részére az árverést követően visszafizetésre kerül.

Az árverés helye: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza, Stadion u. 1-5. sz. alatti telephelye.

A járművek megtekinthetők: 2007. december 17-ig 9-12 óra között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza, Stadion u. 1-5. sz. alatti gépjárműszolgálat telephelyén.

Érdeklődni a (42) 524-658-as telefonszámon Pápai Zsolt r. főhadnagy, gépjárműalosztály-vezetőnél lehet.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6., a továbbiakban: árvereztető) a Magyar Állam tulajdonosi jogait a 2007. CVI. törvény alapján gyakorló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által kiadott 2/2007. (X. 16.) NVT sz. határozat szerint felhatalmazott Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megbízási szerződés alapján, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztető vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemet:

3.táblázat

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:

- személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyző által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása;

- gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégbírósági tanúsítvány és aláírási címpéldány átadása;

- az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

- igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztető pénztárába.

Egyéb feltételek:

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverés időpontjától számított 8 naptári napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetőnek az árverési előlegen felül a teljes vételárhátralékra.

(Az árvereztető visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhátralék közjegyzőnél, illetve ügyvédnél történő letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstől számított 8 naptári napon belül az árverező az árvereztető megjelölt számlájára a teljes vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztető az árverés nyertesével az árverés napjától számított 15 naptári napon belül szerződést köt. Az árverés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerződésben meghatározott feltételekkel későbbi - de a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli - időpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha

- nem jelent meg egy árverező sem,

- az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,

- az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,

- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg. Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó költségeit.

Az árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., továbbiakban: árvereztető) az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 59. § és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztető vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket:

4.táblázat

5.táblázat

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:

- személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyző által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása,

- gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása,

- az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs 6 hónapnál régebbi lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),

- igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árverezető pénztárába.

Egyéb feltételek:

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverés időpontjától számított 8 naptári napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát ad az árvereztetőnek az árverési előlegen felül a teljes vételárhátralékra.

(Az árvereztető visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhátralék közjegyzőnél, illetve ügyvédnél történő letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstől számított 8 naptári napon belül az árverező az árvereztető megjelölt számlájára a teljes vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztető az árverés nyertesével az árverés időpontjától számított 15 naptári napon belül szerződést köt. Az árverés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerződéssel egyidejűleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerződésben meghatározott feltételekkel későbbi - de a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli - időpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha

- az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot,

- egyetlen árverező sem jelent meg,

- az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni,

- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az árvereztető fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: árvereztető) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket:

KVI Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Heves Megyei Irodája

6.táblázat

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság

7.táblázat

Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Iroda

8.táblázat

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:

- személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyző által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása;

- gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;

- az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

- igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverési előleget a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztető pénztárába.

Egyéb feltételek:

Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni, és az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) befizetni.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztető a nem nyertes árverező részére az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.

Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverés időpontjától számított 8 naptári napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetőnek az árverési előlegen felül a teljes vételárhátralékra.

(Az árvereztető visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételárhátralék közjegyzőnél, illetve ügyvédnél történő letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstől számított 8 naptári napon belül az árverező az árvereztető megjelölt számlájára a teljes vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztető az árverés nyertesével az árverés időpontjától számított 15 naptári napon belül szerződést köt. Az árverés nyertese köteles a teljes vételárat a megadott számlaszámra a szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerződésben meghatározott feltételekkel későbbi - de a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli - időpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha

- nem jelent meg egy árverező sem;

- az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot;

- az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni;

- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti.

Az árvereztető fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: árvereztető)

nyilvános árverés

keretében értékesít 2 db használatból kivont úszóművet, amelyek egyenként kerülnek árverésre.

Az árverés helye: BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Rendészettechnikai osztály (Budapest IX. ker., Ferencvárosi kikötő) .

Az árverés időpontja:

2007. november 27. 15. 30 óra.

Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

Az árverezőnek személyesen vagy képviselője útján legkésőbb a meghirdetett időpont előtt 30 perccel jelentkeznie, illetve regisztráltatnia kell magát az árverésen való részvételre.

A jelentkezés feltételei:

- személyazonosság igazolása, vagy meghatalmazás bemutatása,

- gazdasági társaság nevében történő résztvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása.

Az árverésen értékesített úszóműnek a nyertes vevő részére történő átadására csak akkor kerülhet sor, ha a vevő a vételárat megfizette.

Az árverésre került tételek nem értékesíthetőek, ha

- a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, vagy nincs érvényes vételi ajánlat,

- a nyertes vevő nem fizeti ki a teljes vételárat,

- az árverési eljárás tisztaságát súlyosan sértő cselekmény miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni.

Az árvereztető fenntartja magának a jogot, hogy az árverést eredménytelennek és/vagy érvénytelennek nyilvánítsa.

Az árverés tárgyát képező úszóművek az árverés napján 10 órától az árverés helyszínén megtekinthetőek. Az árveréssel, illetve az árverésre bocsátott egységekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 06 (1) 215-2644-es vagy a 06 (20) 970-6976-os telefonszámokon Tóth János r. alezredestől kérhető.

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest VIII., Üllői út 26.) a továbbiakban: kiíró, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT. számú határozat felhatalmazása alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban: KVI) megbízásából

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, és a kiíró vagyonkezelésében lévő, természetben Budapest XII., Mátyás király út 17-19. (illetve Béla király út 10-12.) számok alatt található, Budapest XII., 9520. helyrajzi számon nyilvántartott, kivett kórház megnevezésű, műemléki környezet bejegyzésű ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió Ft.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, "Mátyás király út 17-19. " jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00282819-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján beérkezzen.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet műemléki jelentőségű területté nyilvánította.

Az ingatlant - a Tulajdoni lap III. rész 2. sorszám alatt, 12. P. 21019/2006/1 számon - perfeljegyzés terheli, jogosultként a Fővárosi Bíróság van megjelölve.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálat nem készült. A pályázó köteles az ajánlattételével egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy ebből a tényből fakadóan, valamint az esetlegesen szükséges környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötelezettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Állammal, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövőben nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területen környezetvédelmi és tűzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani vevőt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követően - amennyiben az első két helyre rangsorolt ajánlatban szereplő vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján - nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevőt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Budapest XII. kerületében, a Mátyás király út-Vilma út-Béla király út-Laura út által határolt tömbben helyezkedik el, mind a Mátyás király úttal, mind a Béla király úttal határos. Az ingatlan telekterülete 12 620 m2. A telken két épület áll. Az ingatlanon álló épületek felújítandók.

Az ingatlan IZ-XII/AI1 jelű, "jelentős zöldfelületű intézményterületek" építési övezetbe tartozik.

Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet műemléki jelentőségű területté nyilvánította.

Az ingatlan tulajdoni lapján "Műemléki környezet" bejegyzés szerepel.

A kerületi szabályozási tervlapon az ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet, ezenkívül a telek középső harmada megtartandó facsoport, illetve növényállományként szerepel.

Kiíró az ingatlanról bővebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása.

A pályázati dokumentáció 100 000 Ft + 20 000 Ft áfa, összesen 120 000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint árnak csekken történő befizetését követően, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében a Semmelweis Egyetem Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehető át a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenését követő első naptól, munkanapokon 10-13 óra között, a megjelölt helyen.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosított előzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevőnek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetről, illetve szabályozórendszerről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapozásához szükséges lehet.

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan megtekintését a kiíró a pályázati felhívás megjelenésétől a pályázatok beadásának határidejét megelőző napig, előzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.

Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a kiíró felelősséget nem vállal.

Pályázatok beadásának módja:

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, "Mátyás király út 17-19. " jelige feltüntetésével 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni "Eredeti" felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidő: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történt közzétételétől számított 30. naptári napon, ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanap 10 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján történő benyújtással.

A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetőleg egy érvényes ajánlat esetén a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetők. Az ajánlattevő a szerződéskötésig, illetőleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a kiíró és a közjegyző jelenlétében.

A részvétel feltételei:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérőlapot a pályázati dokumentáció átvételéről, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlíteni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetően lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állammal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló eredeti bizonylatot, illetve eredeti hivatalos banki igazolást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282819-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak) nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket elfogadva, a pályázati dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tűzszerészeti vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülő környezeti károkért és az ezzel összefüggő esetleges kárelhárítás a vevőt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csőd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve - önkormányzat esetében - adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidőben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány) és

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy akiíró nem vállal felelősséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési előírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredő esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány) .

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási határidőt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg.

Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség:

A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitűzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 naptári napon belül történik, mely időtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitűzésétől, illetve az ajánlatmódosításra történő felhívás időpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidő lejártát követő 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.

Az ajánlat beadása:

Az ajánlatokat kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) kell a fent megjelölt ajánlattételi határidőig leadni.

A pályázat elbírálásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:

- a megajánlott vételár összege,

- fizetési feltételek, fizetési mód és határidő,

- a kiíróval hosszú távú együttműködési lehetőségek megajánlása az értékesített ingatlan egészségügyi célú hasznosításában.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.

A beérkezett pályázatokat a Kiíró értékeli és rangsorolja, majd ezt követően az értékelés és rangsorolás dokumentumait megküldi a KVI részére a nyertes pályázat kiválasztása céljából. A kiíró az elbírálási határidőt egy alkalommal, 30 naptári nappal meghosszabbíthatja. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési garanciát ad, valamint

- külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolást küld arról, hogy a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerződés megkötésére.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezését.

- A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra vonatkozóan - beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidő figyelembevételével.

- A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevő részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra vonatkozóan - beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidő figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével - az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig - az adásvételi szerződést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételárnak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282819-00000000 számú számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.

Kiíró fenntartja jogát, hogy

- a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, amennyiben az ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,

- a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

- az elbírálási határidőn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján - minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevő meghívása mellett - nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevő esetén felhívja az ajánlattevőt ajánlata módosítására,

- pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, melyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője mellékletben történő megjelentetését követő 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követő nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthető, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha

- azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be,

- a pályázó az ajánlati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,

- a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerűen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás),

- a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg további feltételek támasztása nélkül - kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási lehetőségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétől számított 15 naptári napon belül, "a részvétel feltételei" cím 5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van lehetőség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetőségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetőség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg.

Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A jelen pályázati eljárással és az ingatlanok megtekintésének lehetőségével kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Kapelnerné Szőnyey Éva igazgatótól, tel.: 266-0446, és Lakatos Péter osztályvezetőtől, tel.: 267-0671 munkanapokon 8-16 óra között.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest V., Zoltán utca 16.) a továbbiakban kiíró, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT. számú határozat felhatalmazása alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, és a kiíró vagyonkezelésében lévő, természetben Budapest XII., Eötvös út 13. szám alatt található, Budapest XII., 9418. helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió Ft.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, "Eötvös út 13. " jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-01637511-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján beérkezzen.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet műemléki jelentőségű területté nyilvánította.

Az ingatlant érinti a Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzata 7/2007. (II. 21.) számú rendeletével elrendelt változtatási tilalma.

Az ingatlan fentieken kívül per-, teher- és igénymentes.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálat nem készült. A pályázó köteles az ajánlattételével egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy ebből a tényből fakadóan, valamint az esetlegesen szükséges környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötelezettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Állammal, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövőben nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területen környezetvédelmi és tűzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani vevőt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követően - amennyiben az első két helyre rangsorolt ajánlatban szereplő vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján - nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevőt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Budapest XII. kerületében, az Eötvös út-Menyét út csatlakozásánál helyezkedik el. Az ingatlan telekterülete 5293 m2. A telken két épület van, egy villaépület és egy irodaépület. Az épületek általános állapota elhanyagolt, rossz, felújításra szorulnak. Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet műemléki jelentőségű területté nyilvánította. A villaépület és a kert helyi védelemre javasolt.

Az ingatlan L6/A-XII/Szl jelű építési övezetbe tartozik.

Kiíró az ingatlanról bővebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása.

A pályázati dokumentáció 50 000 Ft + 10 000 Ft áfa, összesen 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint árnak csekken történő befizetését követően, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési főosztály titkárságán (Budapest V., Zoltán. u. 16. I. emelet 101.) személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehető át a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenését követő első naptól, munkanapokon (hétfő-csütörtök: 8-16 óra között, péntek: 8-13. 30 óra között), a megjelölt helyen.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosított előzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevőnek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetről, illetve szabályozórendszerről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapozásához szükséges lehet.

A kiíró a pályázati dokumentáció megvásárlásáról a pályázó nevére igazolást állít ki. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolni kell.

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan megtekintését a kiíró a pályázati felhívás megjelenésétől a pályázatok beadásának határidejét megelőző napig, előzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.

Pályázatok beadásának módja:

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, "Eötvös út 13. " jelige feltüntetésével 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, kiíró Értékesítési főosztály titkárságán (Budapest V., Zoltán, u. 16. I. emelet 101.) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni "Eredeti" felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidő: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében történt közzétételétől számított 30. naptári napon, ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanap 10 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján történő benyújtással.

A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetőleg egy érvényes ajánlat esetén a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetők. Az ajánlattevő a szerződéskötésig, illetőleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a kiíró és a közjegyző jelenlétében.

Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a kiíró felelősséget nem vállal.

A részvétel feltételei:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérőlapot a pályázati dokumentáció átvételéről, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerződés aláírását követő 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlíteni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-lék-fizetési kötelezettséget illetően lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állammal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló eredeti bizonylatot (csekkmásolat), illetve eredeti hivatalos banki igazolást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján akiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak) nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket elfogadva, a pályázati dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tűzszerészeti vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülő környezeti károkért és az ezzel összefüggő esetleges kárelhárítás a vevőt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csőd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve - önkormányzat esetében - adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidőben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelősséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési előírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredő esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány) .

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási határidőt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg.

Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség:

A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitűzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 naptári napon belül történik, mely időtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitűzésétől, illetve az ajánlatmódosításra történő felhívás időpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidő lejártát követő 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.

Az ajánlat beadása:

Az ajánlatokat kiíró Értékesítési főosztály titkárságán (Budapest V., Zoltán. u. 16. I. emelet 101.) kell a fent megjelölt ajánlattételi határidőig leadni.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési garanciát ad, valamint

- külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolást küld arról, hogy a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerződés megkötésére.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezését.

- A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra vonatkozóan - beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidő figyelembevételével.

- A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevő részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra vonatkozóan - beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidő figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével - az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig - az adásvételi szerződést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételárnak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számú számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.

Kiíró fenntartja jogát, hogy

- a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, amennyiben az ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,

- a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

- az elbírálási határidőn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján - minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevő meghívása mellett - nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevő esetén felhívja az ajánlattevőt ajánlata módosítására,

- pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, melyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője mellékletében történő megjelentetését követő 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követő nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthető, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha

- azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be,

- a pályázó az ajánlati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,

- a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerűen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás),

- a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg további feltételek támasztása nélkül - kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási lehetőségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétől számított 15 naptári napon belül "a részvétel feltételei" cím 5. pontjában meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában lehetséges.

A hiánypótlást a pályázó önként megteheti. Ha a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetőségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetőség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg.

Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A jelen pályázati eljárással és az ingatlan megtekintésének lehetőségével kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési főosztályán Nagy Enikőtől (telefon: 373-5721/71) vagy az Értékesítési főosztály titkárságán [telefon: +36 (1) 373-5714, fax: +36 (1) 373-5716] munkanapokon.

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest VIII., Üllői út 26.) a továbbiakban: kiíró, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT. számú határozat felhatalmazása alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban: KVI) megbízásából

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, és a kiíró vagyonkezelésében lévő természetben Budapest XII., Eötvös út 10-14. szám alatt található, Budapest XII., 9316. helyrajzi számon nyilvántartott, kivett szanatórium megnevezésű, védett terület bejegyzésű ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 250 000 000 Ft, azaz kettőszázötvenmillió Ft.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, "Eötvös u. 10-14. " jelige megjelölésével, akiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00282819-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján beérkezzen.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet műemléki jelentőségű területté nyilvánította. A Bp. XII. Önkormányzat helyi védettséget kimondó 11/2006 (VII. 12.) rendelete alapján védett terület.

Az ingatlan-nyilvántartásban elektromosfeszültség-váltóház lebontására vonatkozó kötelezettség szerepel, melynek jogosultjaként a Fővárosi Tanács VB. (1052 Budapest V., Városház utca 9-11.) van megjelölve. Ezenkívül csatornaátvezetésére vonatkozó szolgalmi jog van bejegyezve a 9325. helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára.

Az ingatlan fentieken kívül per-, teher- és igénymentes.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálat nem készült. A pályázó köteles az ajánlattételével egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy ebből a tényből fakadóan, valamint az esetlegesen szükséges környezetvédelmi és tűzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötelezettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Állammal, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövőben nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területen környezetvédelmi és tűzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani vevőt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a pályázati ajánlatok bontását követően - amennyiben az első két helyre rangsorolt ajánlatban szereplő vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján - nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevőt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Budapest XII. kerületében, az Eötvös út-Karthausi utca-Karthausi út-Művész út által határolt tömbben helyezkedik el. Területének határai az Eötvös út, Karthausi utca, Karthausi út közterületek, illetve a negyedik oldalon, a Művész út felől szabadonálló beépítésű ingatlanok.

Az ingatlan telekterületének nagysága 33 765 m2. A telek be nem épített területén értékes növényekkel is beültetett díszkert van. A szabályozási tervlap a területen nagy kiterjedésű területrészeket alkotó facsoportokat, növényállományt megtartandónak, egy kis területet pedig védelemre javasolt kertnek jelöl.

Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet műemléki jelentőségű területté nyilvánította. A Bp. XII. Önkormányzat helyi védettséget kimondó 11/2006. (VII. 12.) rendelete alapján Védett terület.

Az ingatlanon tizenöt épület, illetve építmény áll, valamikori funkciójuk miatt szervesen összekapcsolódnak. A szabályozási tervlap a terület középső részén álló két épületet védelemre javasolja. A Budapest XII. Önkormányzat 11/2006. (VII. 12.) számú rendeletével az 1926-27-ben épült épületegyüttest, az ún. főépületet és a terápiás épületet - mint helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értéket - védetté nyilvánította.

Az ingatlan a "Jelentős egészségügyi létesítmények területei K-EÜ-XII/1" jelű építési övezetbe tartozik, mely kórházak, szanatóriumok elhelyezésérére szolgál.

Kiíró az ingatlanról bővebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása.

A pályázati dokumentáció 200 000 Ft + 40 000 Ft áfa, összesen 240 000 Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint árnak csekken történő befizetését követően, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében a Semmelweis Egyetem Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehető át a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenését követő első naptól, munkanapokon 10-13 óra között, a megjelölt helyen.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosított előzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevőnek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetről, illetve szabályozórendszerről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapozásához szükséges lehet.

Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan megtekintését a kiíró a pályázati felhívás megjelenésétől a pályázatok beadásának határidejét megelőző napig, előzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.

Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a kiíró felelősséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, "Eötvös u. 10-14. " jelige feltüntetésével 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni "Eredeti" felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidő: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történt közzétételétől számított 30. naptári napon, ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanap 10 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján történő benyújtással.

A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetőleg egy érvényes ajánlat esetén a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetők. Az ajánlattevő a szerződéskötésig, illetőleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a kiíró és a közjegyző jelenlétében.

A részvétel feltételei:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerűen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérőlapot a pályázati dokumentáció átvételéről, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlíteni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-lék-fizetési kötelezettséget illetően lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állammal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló eredeti bizonylatot, illetve eredeti hivatalos banki igazolást (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282819-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak) nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket elfogadva, a pályázati dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tűzszerészeti vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülő környezeti károkért és az ezzel összefüggő esetleges kárelhárítás a vevőt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csőd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve - önkormányzat esetében - adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerződésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidőben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány) és

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelősséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési előírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredő esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány) .

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási határidőt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg.

Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség:

A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitűzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 naptári napon belül történik, mely időtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség időtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitűzésétől, illetve az ajánlatmódosításra történő felhívás időpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidő lejártát követő 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.

Az ajánlat beadása:

Az ajánlatokat kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) kell a fent megjelölt ajánlattételi határidőig leadni.

A pályázat elbírálásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:

- a megajánlott vételár összege,

- fizetési feltételek, fizetési mód és határidő,

- a kiíróval hosszú távú együttműködési lehetőségek megajánlása az értékesített ingatlan egészségügyi célú hasznosításában.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.

A beérkezett pályázatokat a kiíró értékeli és rangsorolja, majd ezt követően az értékelés és rangsorolás dokumentumait megküldi a KVI részére a nyertes pályázat kiválasztása céljából.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési garanciát ad, valamint

- külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolást küld arról, hogy a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerződés megkötésére.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezését.

- A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra vonatkozóan - beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidő figyelembevételével.

- A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevő részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra vonatkozóan - beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidő figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével - az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig - az adásvételi szerződést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételárnak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282819-00000000 számú számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.

Kiíró fenntartja jogát, hogy

- a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, amennyiben az ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,

- a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

- az elbírálási határidőn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján - minden érvényes ajánlatot benyújtott résztvevő meghívása mellett - nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevő esetén felhívja az ajánlattevőt ajánlata módosítására,

- pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, melyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője mellékletben történő megjelentetését követő 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követő nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthető, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha

- azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be,

- a pályázó az ajánlati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,

- a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerűen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás),

- a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg további feltételek támasztása nélkül - kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási lehetőségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétől számított 15 naptári napon belül, "a részvétel feltételei" cím 5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van lehetőség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetőségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetőség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg.

Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A jelen pályázati eljárással és az ingatlanok megtekintésének lehetőségével kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Kapelnerné Szőnyey Éva igazgatótól, tel.: 266-0446, és Lakatos Péter osztályvezetőtől, tel.: 267-0671 munkanapokon 8-16 óra között.